صندوق درآمد ثابت افرا

نقدشوندگی بالا

بدون ریسک

امن و مطمئن

همیشه صعودی

نقدشوندگی بالا

بدون ریسک

امن و مطمئن

همیشه صعودی

پیشنهاد مــــــــا برای ســــــــرمایه‌گذاری در بــــــازار منفـــــــــــــــــی

این روزها شاهد روند ریزشی در بازار بورس هستیم. در این بازار پیشنهــــــــــاد مـــــــــا برای فعــــــــالان بــــــازار بورس جـــــــــــــــــــــهت یـــــــــــــــــــک سرمایه‌گـــذاری مطمئن و همـــــــــواره مثبت این اســــــــــــت کــــــــــــــه روی صنــــــــدوق‌هـــای درآمــد ثابت ســــــــــرمایه‌گذاری کنند.

پیشــنهاد مــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــرای ســرمایه‌گذاری در بازار منفــی

این روزها شاهد روند ریزشی در بازار بورس هستیم. در این بازار پیشنهاد ما برای فعالان بازار بورس جهت یک ســــرمایه‌گــذاری مطـــــمئن و همــــــواره مثبت این است که روی صندوق‌های درآمـــد ثابت ســــــــرمایه‌گذاری کــــنند.

همــــــیشه مـــــــــــثبت باشــــــــید.

همیــــــــشه مــــــــــثبـــت باشـــــــــــید.

مقایسه صندوق درآمد ثابت افرا و سپرده بانکی

مقایسه صندوق درآمد ثـــــــــابــــــت افــــــــــــــــرا و ســــــــــــــــــپرده بانــــــــــکی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.