skip to Main Content

عملکرد سهام

همه
مانده‌دار
از فروش رفته
فیلتر کردن
خروجی گرفتن
# سهام تعداد خرید تعداد فروش مانده بازده
1 توسعه معادن و فلزات ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
2 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
3 محصولات شیمیایی ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
4 مواد و محصولات دارویی ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
5 زراعت و خدمات وابسته ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
6 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
7 محصولات شیمیایی ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
8 مواد و محصولات دارویی ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
9 زراعت و خدمات وابسته ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
10 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
11 محصولات شیمیایی ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
مجموع ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
1 2 3 4

11

از

56

نتیجه
خانه پیشخوان دارایی‌ها سود و زیان عملکرد سهام